• امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراكلينيك، داروخانه و ... توسط منشی بخش ها
  • انتقال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی
  • تحویل صورتحساب به صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار