فرم سنجش میزان رضایتمندی از كلينيك ، پاراكلينيك و واحدهاي اداري بیمارستان بهمن

رضایتمندی بیماران از بخش اورژانس

فرم سنجش رضایتمندی بیمار