سرپرستار بخش جراحي B: سر کار خانم حصاری

بخش جراحي B واقع در طبقه سوم ضلع غربي با 16 تخت فعال امكان مشابهي مانند بخش جراحی A در ضلغ ديگر ساختمان فراهم نموده است.

در بخش هاي جراحي بيمارستان بهمن بیمارانی که تحت اعمال جراحی اورولوژی شامل جراحی TURP، TULP، TURBT، واریكوسل، انواع هرنی و یا سایر اعمال پیچیده تر جراحی نظیر نفركتومی، اعمال جراحی ارتوپدی، جراحی عروق، جراحی های کولورکتال، جراحی های زیبایی، جراحی توراکس و سایر جراحی های عمومی شامل آپاندکتومی و کله سیستکتومی قرار می گیرند، بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.

تلفن تماس :  83499369