رئيس بخش : سركار خانم دكتر رادفر

مسئول بخش: سركار خانم همايوني

بخش كودكان بيمارستان بهمن واقع در طبقه اول ضلغ غربي با 12 تخت بستري و 1 تخت ايزوله، جهت بستري نمودن كودكان بيمار آماده ارائه خدمت مي باشد. اين بخش همچنين به دليل داشتن تخت انكوباتور نسبت به بستري نوزادان مبتلا به زردي نيز اقدام مي نمايدو

كودكان ونوزادان پس از انجام جراحي هاي مختلف از جمله مغز، ارولوژي و ... در اين بخش بستري مي شوند.

اين بخش در طبقه اول ضلع غربي قرار گرفته است

تلفن تماس بخش:  82499895