طبقه همكف:

دفتر مديريت – دفتر مسئول فني – دبيرخانه – كارگزيني – دفتر مترون بيمارستان – دفتر بهبود كيفيت – دفتر ارتقاء سلامت – دفتر پرستاري – مدارك پزشكي - بخش  IVF – پذيرش بيماران بستري – پذيرش بيماران بين الملل (IPD) –  ترخيص – كلينيك قلب و ريه – بوفه – اورژانس – داروخانه – امور عمومی - واحد آموزش - واحد کنترل عفونت - بانك

ضلع غربي بيمارستان:

طبقه منفي يك: تصويربرداري – برونكوسكوپي – مخابرات – IT – كلينيك جنرال – فيزيوتراپي – دياليز – پزشكي هسته اي

طبقه اول: بخش زنان – بخش كودكان

طبقه دوم:بلوک زایمان – Post CCU1 – مجموعه NICU – CCU1

طبقه سوم:Post ICU OH – ICU OH – Post CCU2 (جراحی B) - مجموعه CCU2

طبقه چهارم:  بخش VIP (جراحي C) / ساختمان الحاقی آندوسکوپی

ضلع شرقي بيمارستان:

طبقه منفي دو: تأسيسات – لاندري -  واحد بهداشت – واحد تداركات – واحد تغذيه – آشپزخانه – رستوان –  حسابداري – امور بيمه و قراردادها - حسابداری دارویی – انبار مركزي – انبار تجهيزات – خياط خانه

طبقه منفي يك: دياليز – پزشكي هسته اي – آزمايشگاه – كلينيك زنان – شنوايي سنجي – دندانپزشكي - صدور گواهی ولادت

طبقه اول: بخش داخلي – بخش جراحي A

طبقه دوم:  اتاق عمل جنرال – ICU  جنرال

طبقه سوم:  اتاق عمل قلب – بخش آنژيو گرافي

طبقه چهارم:  سالن كنفرانس كوچك – سالن كنفرانس بزرگ – رستوران پزشكان