نام مسئول گروه
مریم موحد اصل مسئول فنی و بیمه امورقرارداد ها
سارا ساوالانیان واحد بیمه
محسن بیاتی  حسابداري
محمدرضا خوش نیاز فنی مهندسی و تاسیسات، خدمات پشتیبانی
احمد حقیقت طلب مهندسي پزشكي
فاطمه علیزاده کودلو مسئول فنی تجهیزات پزشکی
مینا افتخارزاده ارتقاء سلامت
الهام کاوسی IT
افسانه رمضان زاده بهبود کیفیت و ارتقاء سلامت
رعنا اخوان پذيرش
آمنه ملائی ترخیص
روشنک نظری منابع انساني
مهناز جوادی نیا مدارك پزشكي
فرخنده فرهمند ایمنی، بهداشت حرفه ای و دبیر بحران و بلایا، امور عمومی
سحرناز سید اسماعیلی تغذيه
سميه شيباني دفتر رياست
مجید کریمی مخابرات 
مهدی رحمتی انتظامات
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
راضیه محمدیان نسب بهداشت محیط