آنالیز صدا نیز در زمان صوت درمانی مورد استفاده قرار میگیرد( اینکه به چه میزان در صدای بیمار تغییر ایجاد شده است).