رئيس بخش : جناب آقاي دكتر رحيم آقازاده

مسئول بخش: سركار خانم شيوا ايوبي

بخش تخصصي گوارش و آندوسكوپي بيمارستان فوق تخصص بهمن نيز با برخورداري از  بزرگترين و به نام ترين پزشكان گوارش، با بهترين تجهيزات مدرن پزشكي، آماده ارائه خدمات درماني به مراجعان محترم است.

بيماران بستري كه در سرويس گوارش بستري شده اند و يا مشاوره گوارش شده و نياز به آندوسكوپي دارند بعد از هماهنگي بخش مربوطه با بخش آندوسكوپي در نوبت آندوسكوپي قرار مي گيرند. در مواردي كه به علت شرايط خاص بيمار ، انتقال بيمار به واحد آندوسكوپي امكان پذير نباشد پس از هماهنگي و دادن آمادگي لازم به بيمار در بخش ICU و يا اتاق عمل ، آندوسكوپي با حضور پزشك و پرسنل آندوسكوپي در بخش مربوطه انجام مي گيرد.

بيماران سرپايي كه ويزيت شده اند با ارائه درخواست آندوسكوپي پزشك مربوطه ، از منشي بخش نوبت و دستور آمادگي مي گيرند.

بيماران اورژانسي با نظر پزشك آنكال گوارش ، در 24 ساعت در اولويت انجام انواع آندوسكوپي مي باشند.

اقدامات مختلف درمان هاي گوارشي شامل موارد ذيل در اين مركز انجام مي گردد:

 •  آندوسكوپي مري، معده و اثني عشر
 •  كولونوسكوپي روده بزرگ
 •  خارج كردن سنگ مجراي صفراوي و اسفنكترتومي و استنت گذاري مجاري صفراوي 
 •  پوليپكتومي
 •  پگ گذاري
 •  نمونه برداري از كبد
 •  كنترل خونريزي معده و اثني عشر
 •  باندليگاسيون واريس مري
 •  باندليگاسيون هموروئيد
 •  بالن ديلاتاسيون مري و آشالازي
 •  بالن ديلاتاسيون  اثني عشر
 •  چكاپ كامل سيستم گوارش فوقاني و تحتاني
 •  درمان كبد چرب
 • ...

این بخش در طبقه چهارم ساختمان الحاقی قراردارد.

تلفن تماس بخش:  82499609