به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن روز یکشنبه مورخ 19/06/1402سمینار علمی یک روزه نحوه صحیح گزارش نویسی با گروه هدف پرستاری و مامایی در سالن همایش این مرکز با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 3 مرداد ماه کلاس آموزشی "نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر (نظام مراقبت سندرمیک)" با گروه هدف گروه پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل، دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 1 مرداد ماه کنفرانس علمی یکروزه " مدیریت بحران و بلایا" با گروه هدف کلیه پرسنل و با امتیاز بازآموزی برای گروه پرستاری، مامایی، هوشبری و اتاق عمل، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط بیمارستان، دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 4 تیر ماه کنفرانس علمی یکروزه  "مهارت های ارتباطی" با گروه هدف کلیه پرسنل (بالینی و اداری و پشتیبانی)، دارای امتیاز بازآموزی برای گروه بالینی بیمارستان، دراین مرکز درمانی برگزار شد.