مددجوي محترم جهت ارتباط مستقيم با مدير عامل بيمارستان با شماره تلفن 82499900 تماس حاصل فرموده و انتقاد يا پيشنهاد خود را طرح نماييد.