هزینه مربوط به انجام خدمات در کلیه بخش های بستری و سرپایی بیمارستان طبق کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت و مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و در صورتحساب قید می گردد.